Odstoupení od smlouvy

*** POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI DODÁVCE ZBOŽÍ ***

Spotřebitelé mají čtrnáctidenní právo na odstoupení od smlouvy.

Během čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

Lhůta na odstoupení činí čtrnáct dní ode dne, ve kterém jste převzali Vy nebo Vámi jmenovaná jiná osoba, která není dopravcem, poslední zboží do svého držení.

Chcete-li využít svého práva odstoupení od smlouvy, musíte nás (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Spolková republika Německo, info@eibabo.com, Telefon: +49 (0) 3741 14898-0, Fax: +49 (0) 3741 14898-129) formou jednoznačného prohlášení (například poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzor formuláře o odstoupení, tento formulář však není předepsán. 

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy - tisková verze

K dodržení uvedené lhůty k odstoupení od smlouvy stačí, abyste odeslali sdělení o využití práva odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni Vám vyplatit zpět všechny platby, které jsme od Vás obdrželi včetně zasilatelských nákladů (s výjimkou dalších nákladů, které vyplynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodávky než námi nabízenou, nejlevnější standardní dodávku), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. K uvedenému vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste Vy použili při původní transakci; to platí s výjimkou případů, kdy s Vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám nebudeme účtovat z důvodu této vrácené platby žádné náhrady. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

Vy jste povinni veškeré zboží vrátit formou zásilky nebo předáním neprodleně a v každém případě nejpozději ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, ve kterém nás budete informovat o odstoupení od této smlouvy. Tato lhůta je dodržena, pokud zboží zašlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Bezprostřední náklady na zpětnou dodávku ponesete Vy. U zboží, které nelze vzhledem k jeho vlastnostem běžně zaslat zpět poštou, činí tyto náklady 39 EUR. Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte nést pouze v případě, že tato ztráta hodnoty nevyplývá z nutného rozsahu zkoušky jakosti, vlastností a způsobu funkce zboží. 

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká u těchto smluv:

Smlouvy o dodávce zboží, které není předem vyrobeno a při jehož výrobě je směrodatný individuální výběr nebo pokyny spotřebitele, nebo pokud je zboží jednoznačně střiženo na míru osobním potřebám spotřebitele.

Smlouvy k dodávce zboží, které se může rychle zkazit nebo jejichž datum trvanlivosti by bylo rychle překročeno.

Smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud bylo jeho zapečetění porušeno po dodání zákazníkovi.

Smlouvy o dodávce zboží, pokud bylo předmětné zboží po dodávce z důvodu svých vlastností nedělitelně smícháno s jiným zbožím.

Smlouvy k dodávce alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které však lze dodat nejdříve za 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na kolísání trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv.

Smlouvy o dodávce zvukových nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Smlouvy o dodávce novin, časopisů nebo magazínů s výjimkou předplatitelských smluv.

Smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na kolísání finančního trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv a k němuž může dojít během lhůty odstoupení od smlouvy.

***KONEC POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI DODÁVCE ZBOŽÍ ***

*** POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB *** 

Během čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

Lhůta na odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li využít svého práva odstoupení od smlouvy, musíte nás (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Spolková republika Německo, info@eibabo.com, Telefon: +49 (0) 3741 14898-0, Fax: +49 (0) 3741 14898-129) formou jednoznačného prohlášení (například poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzor formuláře o odstoupení, tento formulář však není předepsán.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy - tisková verze

K dodržení uvedené lhůty k odstoupení od smlouvy stačí, abyste odeslali sdělení o využití práva odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni Vám vyplatit zpět všechny platby, které jsme od Vás obdrželi včetně zasilatelských nákladů (s výjimkou dalších nákladů, které vyplynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodávky než námi nabízenou, nejlevnější standardní dodávku), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. K uvedenému vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste Vy použili při původní transakci; to platí s výjimkou případů, kdy s Vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám nebudeme účtovat z důvodu této vrácené platby žádné náhrady.

Pokud jste požadovali, aby bylo poskytování služeb započato ještě během lhůty na odstoupení od smlouvy, jste povinni nám uhradit přiměřenou částku odpovídající podílu služeb, které již byly poskytnuty před využitím práva na odstoupení od smlouvy v poměru k celkovému objemu služeb předpokládaných smlouvou; potřebné informace k rozhodnému okamžiku nám poskytnete. 

*** KONEC POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ***

Prohlédli jste si